Jan 19, 2012

POLIO WORLD - POST-POLIO SYNDROME

Do you know what is post-polio syndrome?.

 

Do you know what causes post-polio syndrome?.

 

Do you know how is post-polio syndrome diagnosed?.

 

Do you know how is post-polio syndrome treated?.